Druhy skúšok

Stavače tvoria skupinu plemien psov, ktoré môžu získať všestrannú upotrebiteľnosť pre prácu na povrchu. Absolvovať môžu tieto druhy skúšok:

 • Skúšky vlôh - SVS
  Skúšky vlôh sú potrebné z chovateľského hľadiska, keďže pes na nich najlepšie ukáže vrodené vlastnosti, ktoré nie sú ešte ovplyvnené vyšším stupňom výcviku. Vhodné sú tiež z hľadiska kontroly dedičnosti, pre kontrolu výchovy a začatia s výcvikom psa. Je preto žiaduce, aby sa na nich zúčastnilo čo najviac psov. Skúšky vlôh nie sú skúškami poľovnej upotrebiteľnosti. Na skúškach vlôh sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.
 • Jesenné skúšky - JSS
  Jesenné skúšky sú skúškami, ktorých absolvovanie kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného pre hľadanie, dohľadávanie a prinášanie malej zveri. Na JSS sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.
 • Farbiarske skúšky - FSS
  Farbiarske skúšky sa usporadúvajú v poľných poľovných revíroch, kde pre nedostatok lesného porastu nie je možné usporiadať lesné skúšky, ale so zreteľom na výskyt a lov srnčej zveri v týchto revíroch vzniká potreba, aby psy preukázali poľovnú upotrebiteľnosť pre lov a dohľadávanie srnčej zveri. Na skúškach sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.
 • Lesné skúšky - LSS
  Absolvovaním lesných skúšok získava pes poľovnú upotrebiteľnosť pre dohľadávanie srnčej zveri. Na skúškach sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.
 • Špeciálne skúšky z vodnej práce - VP
  Sú vhodné pre psy z oblasti s vodnými plochami, kde sa na spoločných poľovačkách loví vodná zver, najmä na zníženie vysokých strát postrieľanej vodnej zveri. Absolvovaním špeciálnych skúšok z vodnej práce získavajú psy kvalifikáciu na dohľadávanie vodnej pernatej zveri. Na skúškach sa môžu zúčastniť stavače všetkých plemien bez zreteľa na vek a predtým absolvované skúšky.
 • Všestranné skúšky - VSS
  Na všestranných skúškach sa musí preukázať vyšší stupeň použiteľnosti psa v poľovníckej praxi. Stavače tu dokazujú, že sú skupinou plemien psov použiteľnou pre všestrannú prácu na povrchu. Absolvovaním všestranných skúšok získavajú stavače poľovnú upotrebiteľnosť na dohľadávanie malej pernatej a srstnatej zveri a srnčej zveri. Podmienkou pre účasť na všestranných skúškach je úspešné absolvovanie JSS alebo LSS. Vodič, ktorého pes úspešne absolvoval VSS, môže požiadať o zápis do Knihy všestranných psov . Z praktického hľadiska by bolo vhodné, aby všestranné skúšky absolvovalo čo najviac psov.
 • Vrcholové a iné druhy skúšok
  Okrem uvedených skúšok poľovnej upotrebiteľnosti sa pre plemená stavačov organizujú rozličné klubové skúšky a vrcholové podujatia národného alebo medzinárodného charakteru. Môžu sa konať na úrovni niektorých z uvedených skúšok alebo podľa vlastného skúšobného poriadku. Podmienky pre účasť na vrcholových akciách určujú propozície alebo osobitné štatúty. Na skúškach národného alebo medzinárodného charakteru sa okrem iných titulov môže udeľovať čakateľstvo na šampióna práce SR - C.A.C.T. Pre udeľovanie titulu Šampión práce SR platí osobitný štatút. Na medzinárodných podujatiach konaných pod záštitou FCI sa môže udeľovať čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce - C.A.C.I.T. Podujatia s udeľovaním C.A.C.I.T. musí vopred schváliť FCI. Ak na vrcholových akciách dostane pes 0 z ktorejkoľvek disciplíny, môže pokračovať ďalej, konečné hodnotenie je však neobstál. Ak národné alebo medzinárodné skúšky prebiehajú podľa skúšobného poriadku pre niektoré z uvádzaných skúšok, tak ich úspešné absolvovanie sa ráta ako zloženie príslušného druhu skúšok so všetkými právami z toho vyplývajúcimi (napr. získanie poľovnej upotrebiteľnosti, zápis do knihy všestranných psov, kvalifikácia na vyššie typy podujatí apod.).
 • Field Trial - FT
  Plemená anglických stavačov sa vyznačujú typickou prácou na poli - ďalekým systematickým hľadaním, vystavovaním zveri a tzv. priznávaním. Na overenie týchto vlastností sa organizuje Field Trial (poľné skúšky), na ktorom sa skúšajú psy sólo alebo vo dvojiciach. Práca psov sa skúša a hodnotí podľa medzinárodného skúšobného poriadku pre veľké poľné hľadanie anglických stavačov. Prípustná je aj účasť ostatných plemien stavačov. Absolvovaním FT nezískava pes poľovnú upotrebiteľnosť.
 • Memoriál Jozefa Kadleca - MJK
  je vrcholovým podujatím stavačov zo SR o titul "Všestranný víťaz SR (rok)" a C.A.C.T. Na memoriáli sa skúša podľa skúšobného poriadku pre všestranné skúšky stavačov s doplnením o disciplínu „stopa zveri na vode“. Táto disciplína sa skúša podľa skúšobného poriadku pre skúšky z vodnej práce. Na memoriáli sa pripúšťa aj účasť malých plemien (resp. plemien, ktoré môžu absolvovať skúšky malých plemien), ktoré sa skúšajú podľa skúšobného poriadku pre VS malých plemien a vyhodnocujú sa osobitne.
 • Memoriál Kolomana Slimáka - MKS
  Organizuje sa na počesť nestora slovenskej poľovníckej kynológie K. Slimáka ako vrcholové medzinárodné skúšky stavačov o titul Víťaz MKS, C.A.C.I.T. a C.A.C.T. Podmienky memoriálu určuje jeho štatút.